Publicaties | Afdrukken |
dinsdag, 27 november 2012 18:28

Hieronder staan een aantal publicaties die ik heb gemaakt in de loop van mijn carrière, als adviseur bij TNO, bij het Trimbos-instituut en als zelfstandig specialist in arbeid en sociale zekerheid.

Verzuimkosten.nl Ontwikkeling en onderhoud van de website over verzuimkosten in organisaties in verschillende sectoren in Nederland. www.verzuimkosten.nl. Via deze website worden verschillende versies ondersteund. Waaronder een variant voor gemeenten op de website van het AenO fonds Gemeenten. Hierbij zijn ook twee toelichtende documenten beschikbaar. Voor de uitzendbranche is ook een versie beschikbaar met toelichting via www.arboflexbranche.nl/nl/informatie-voor-uitzendbureaus/voor-managers/zicht-op-verzuim/verzuimkostencalculator/

Abspoel,M; Business-case Depressiepreventie; Methode en uitwerking voor regio Zuid-Holland-Noord. Trimbos-instituut, 2012. Verslag van twee workshops over ketensamenwerking bij depressiepreventie en een rekenmodel voor toegevoegde waarde voor de regio en verschillende stakeholders.

 Abspoel, M; Havinga, P, De Jonge, M: Evaluatie van Piep zei de muis; Onderzoek naar effectiviteit en uitvoering. Trimbos instituut 2011. Door ZonMw gesubsidieerd onderzoek naar de effectiviteit van een interventie voor kinderen van 4-8 jaar van ouders met psychische problemen of verslaving KOPP/KVO. Er is een gering maar toch significante verbetering bij kinderen die deze interventie krijgen. De interventie wordt zeer positief beoordeeld, met name omdat er voor deze doelgroep zo weinig mogelijkheden zijn. Een grote spreiding van resultaten versterkt het vermoeden, dat jonge kinderen in een drukke groep minder baat hebben bij deze interventie. In deze preventieve interventie participeren veel kinderen die afwijkend gedrag vertonen. Die ernstige groep lijkt meer baat te hebben bij de interventie. Tegelijk toont zich een methodologisch probleem. Bij kinderen zonder manifeste problemen is effectiviteit van een preventieve interventie erg moeilijk te meten. Download integraal rapport.

Abspoel, M; Van Kuik, M; Dobos, K: Quickscan: Onderzoek naar suïcide in Nederland 2009-2012; Stand van onderzoek oktober 2010; Trimbos-instituut 2011. Alle gegevens over lopend onderzoek naar suïcide bijeengebracht op basis van een vragenlijstonderzoek naar alle Nederlandse onderzoeksinstituten. Download rapportage met referenties.

Zorg en Welzijn: Interview over preventie bij zelfdoding en depressie bij GGZ Friesland.

Chemiezone: Interview met Marien Abspoel en Albert den Hollander over het nut en bruikbaarheid van een Arbocatalogus met aandacht voor gevaar van chemische stoffen in de werksituatie.

Abspoel,M; Bernards,A.T.M. & Oostendorp,R.A.B.: Fysiotherapie bij Sympathische Reflex Dystrofie; inventarisatie van hypothesen en behandelvor­men. SWSF, Amersfoort, 1994­. Monografie over de stand van het onderzoek naar Fysiotherapie bij SRD als resultaat van een literatuuronderzoek. Dit was tevens mijn afstudeerscriptie voor Bewegingswetenschappen. Krachtig aan de opzet is het neutraal naast elkaar zetten van verschillende hypothesen over etiologie en werkingsmechanismen van interventies. Een recensie van deze monografie door J.v.d.Mey verscheen in Versus, Tijdschrift voor Fysiotherapie (1994) Vol. 12: 324-329.

Fysiotherapie bij de ziekte van Bechterew. In samenwerking met Drs. E. Obbens heb ik een literatuuronderzoek verricht naar fysiothera­pie bij spondylitis ankylopoetica (ziekte van bechterew). Naar aanleiding hiervan zijn in 1987 drie artikelen gepubliceerd in het Neder­lands Tijdschrift voor Fysiothera­pie (1987), Vol.97: 40-52; 234-239 en 240-247. Deze studie werd eveneens uitgevoerd in opdracht van de SWSF.